Subsidie

Dr. R. C. L. Schuurmann

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Perifeer arterieel vaatlijden;
optimalisatie van de behandeling van vaat patiënten

€ 301.317

Universitair Medische Centrum Groningen (UMCG)

Optimalisatie van het proces van samen beslissen bij de behandeling van vaatchirurgische patiënten ondersteund met innovatieve beeldvormende technieken. – Geruptureerd/symptomatisch aneurysma

PERFUSIE VAN HET ONDERBEEN EN DE VOET METEN EN KWANTIFICEREN

Het doel is om een betrouwbare, reproduceerbare en absoluut kwantificeerbare gouden standaard te ontwikkelen voor het meten van diepere weefselperfusie, zodat andere nieuwe technieken hieraan kunnen worden gerelateerd.

Dit kan als enige met een H215O PET scan, en dus heeft deze techniek absoluut de meeste potentie als echte gouden standaard voor weefselperfusie kwantificatie. Met een H215O PET scan kun je precies bepalen waar het water zich per tijdseenheid in het gehele lichaam bevindt, en of en wanneer dit het oppervlakkige weefsel bereikt. Dit is weer te geven is een absoluut getal in een volume beenweefsel. Dynamische whole body H215O PET data zal softwarematig geanalyseerd worden. Binnen het Medical Imaging Centre UMCG, waar de total body PET camera en het cyclotron staan, is hier veel expertise mee.

Het is de bedoeling om de H215O PET als standaard diagnosticum in te gaan zetten bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden waar een behandelindicatie wordt gesteld. Dit om de perfusie van het aangedane been te bepalen, naast de informatie die er op dit moment kan worden verkregen van de anatomische vernauwingen en afsluitingen van de slagaders in de benen. Door beide metingen met elkaar te combineren hopen we tot een betere en patiënt-specifieke behandeling te komen.

SAMEN BESLISSEN

Dit project heeft tot doel tot een format en methode op te leveren om systeem- en netwerkdata te integreren met overige benodigde data (data uit richtlijnen, protocollen en kwaliteitstandaarden en data van de patiënt zelf) voor optimale gepersonaliseerde zorg voor de patiënt. In dit proces is het essentieel ook de patiëntperspectieven vanaf het begin mee te nemen. Het te ontwikkelen format geeft gedifferentieerde data aan de zorgverlener en de patiënt (juiste data op de juiste plek). Hierbij wordt er gestreefd om te sturen op uitkomst informatie die ook bruikbaar is in de kwaliteitscyclus van zorgpaden en netwerken. Er zal dus een beslismodel worden ontwikkeld waarmee een gewogen besluit kan worden gemaakt voor de beste behandeling van een patiënt met PAV, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, eerdere uitkomsten van interventies bij vergelijkbare patiënten, en de wensen van de patiënt. Het model zal nadat het is geïmplementeerd blijvend worden gevoed met nieuwe data van patiënten, waardoor het steeds specifieker op de individuele patiënt van toepassing is.

De patiëntenvereniging zal vanaf het begin betrokken worden bij het onderzoek, zodat het onderzoek in co-design met de patiënten wordt ontwikkeld. Vervolgens zal in spiegelbijeenkomsten bij patiënten worden uitgevraagd welke aspecten van het behandelplan patiënten belangrijk vinden om over mee te beslissen. Daarnaast zal worden onderzocht hoe de wensen en prioriteiten van de patiënten op een gestructureerde manier kunnen worden ingebracht in het multidisciplinaire overleg waar het behandelplan wordt vastgesteld.

Voorafgaand aan een procedure is er een duidelijk beslissingsmoment met de patiënt op de polikliniek, maar wanneer een revascularisatie geen aantoonbaar effect heeft of er een complicatie optreedt moet het beleid vaak terplekke worden aangepast, of moet de patiënt tijdens de viste op de zaal worden voorgelicht. In deze situaties is het vaak lastig om een gewogen besluit te nemen en de wens van de patiënt hierin goed mee te nemen. Er zal worden onderzocht hoe ook in deze situaties de besluitvorming beter kan worden gestandaardiseerd en hoe de patiënt zelf hierin een grotere rol kan krijgen.

Update december 2022:

Perifeer arterieel vaatlijden is een invaliderende ziekte waarbij een patiënt pijn ervaart door een vernauwing of afsluiting van een slagader in het been (figuur 1). In de eerste fase treedt de pijn alleen op bij inspanning, en in deze fase is het proces in veel gevallen om te keren door intensief te trainen. In een latere fase houdt de pijn ook in rust aan, en ontstaan wonden die door het tekort aan zuurstofrijk bloed niet meer helen.

Figuur 1

 

Met een catheterisatie kan de afsluiting in de slagader met een ballon en eventueel een stent worden opgeheven. Echter heeft deze interventie niet altijd het gewenste effect en blijven sommige patiënten klachten houden. Het is heel lastig om in te schatten welke patiënten wel en welke patiënten niet goed herstellen na de interventie, ofwel bij welke patiënten de pijn verdwijnt en de wonden genezen. We missen een betrouwbare meetmethode waarmee we de daadwerkelijke doorbloeding en zuurstofgehalte van het been kunnen meten.

Er zijn een aantal nieuwe technieken op de markt die potentie hebben om de doorbloeding betrouwbaar te meten. Echter moeten deze technieken worden vergeleken met een gouden standaard, om te laten zien dat wat ze meten juist is. Een PET-CT scan van de gehele benen zou een goede gouden standaard kunnen worden. In het UMCG is in september 2021 als eerste centrum in Nederland een total body PET-CT scanner in gebruik genomen. Deze scanner krijgt de komende maanden een update zodat ook een perfusiescan van de benen kan worden gemaakt. Als deze update gereed is zal het onderzoek naar de doorbloeding van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden van start gaan.

Daarnaast gaat het onderzoek over gedeelde besluitvorming bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Er is een concept protocol gemaakt voor toetsing bij de ethische commissie. Dit protocol is geschreven in nauwe samenwerking met Prof. Van Leeuwen, Prof. Munster en Dr. Van der Laan, alle drie experts op het gebied van samen beslissen en waardegedreven zorg. Een van de onderwerpen binnen het onderzoek is “literacy” hetgeen vertaald kan worden naar: “spreken de patiënt en de dokter dezelfde taal tijdens polikliniek bezoek over uitleg van de ziekte en mogelijke behandelingen.” Daarnaast zal worden onderzocht hoe gedeelde besluitvorming gaat op het moment dat een patiënt is opgenomen in het ziekenhuis en er complicaties ontstaan.

Dr. R. C. L. Schuurmann