Subsidie

Dr. R. C. L. Schuurmann

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Perifeer arterieel vaatlijden -
Optimalisatie bij de behandeling van vaatchirurgische patiënten

€ 301.317

Universitair Medische Centrum Groningen (UMCG)

Optimalisatie van het proces van samen beslissen bij de behandeling van vaatchirurgische patiënten ondersteund met innovatieve beeldvormende technieken. – Geruptureerd/symptomatisch aneurysma

PERFUSIE VAN HET ONDERBEEN EN DE VOET METEN EN KWANTIFICEREN

Het doel is om een betrouwbare, reproduceerbare en absoluut kwantificeerbare gouden standaard te ontwikkelen voor het meten van diepere weefselperfusie, zodat andere nieuwe technieken hieraan kunnen worden gerelateerd.

Dit kan als enige met een H215O PET scan, en dus heeft deze techniek absoluut de meeste potentie als echte gouden standaard voor weefselperfusie kwantificatie. Met een H215O PET scan kun je precies bepalen waar het water zich per tijdseenheid in het gehele lichaam bevindt, en of en wanneer dit het oppervlakkige weefsel bereikt. Dit is weer te geven is een absoluut getal in een volume beenweefsel. Dynamische whole body H215O PET data zal softwarematig geanalyseerd worden. Binnen het Medical Imaging Centre UMCG, waar de total body PET camera en het cyclotron staan, is hier veel expertise mee.

Het is de bedoeling om de H215O PET als standaard diagnosticum in te gaan zetten bij patiënten met perifeer arterieel vaatlijden waar een behandelindicatie wordt gesteld. Dit om de perfusie van het aangedane been te bepalen, naast de informatie die er op dit moment kan worden verkregen van de anatomische vernauwingen en afsluitingen van de slagaders in de benen. Door beide metingen met elkaar te combineren hopen we tot een betere en patiënt-specifieke behandeling te komen.

SAMEN BESLISSEN

Dit project heeft tot doel tot een format en methode op te leveren om systeem- en netwerkdata te integreren met overige benodigde data (data uit richtlijnen, protocollen en kwaliteitstandaarden en data van de patiënt zelf) voor optimale gepersonaliseerde zorg voor de patiënt. In dit proces is het essentieel ook de patiëntperspectieven vanaf het begin mee te nemen. Het te ontwikkelen format geeft gedifferentieerde data aan de zorgverlener en de patiënt (juiste data op de juiste plek). Hierbij wordt er gestreefd om te sturen op uitkomst informatie die ook bruikbaar is in de kwaliteitscyclus van zorgpaden en netwerken. Er zal dus een beslismodel worden ontwikkeld waarmee een gewogen besluit kan worden gemaakt voor de beste behandeling van een patiënt met PAV, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, eerdere uitkomsten van interventies bij vergelijkbare patiënten, en de wensen van de patiënt. Het model zal nadat het is geïmplementeerd blijvend worden gevoed met nieuwe data van patiënten, waardoor het steeds specifieker op de individuele patiënt van toepassing is.

De patiëntenvereniging zal vanaf het begin betrokken worden bij het onderzoek, zodat het onderzoek in co-design met de patiënten wordt ontwikkeld. Vervolgens zal in spiegelbijeenkomsten bij patiënten worden uitgevraagd welke aspecten van het behandelplan patiënten belangrijk vinden om over mee te beslissen. Daarnaast zal worden onderzocht hoe de wensen en prioriteiten van de patiënten op een gestructureerde manier kunnen worden ingebracht in het multidisciplinaire overleg waar het behandelplan wordt vastgesteld.

Voorafgaand aan een procedure is er een duidelijk beslissingsmoment met de patiënt op de polikliniek, maar wanneer een revascularisatie geen aantoonbaar effect heeft of er een complicatie optreedt moet het beleid vaak terplekke worden aangepast, of moet de patiënt tijdens de viste op de zaal worden voorgelicht. In deze situaties is het vaak lastig om een gewogen besluit te nemen en de wens van de patiënt hierin goed mee te nemen. Er zal worden onderzocht hoe ook in deze situaties de besluitvorming beter kan worden gestandaardiseerd en hoe de patiënt zelf hierin een grotere rol kan krijgen.

Dr. R. C. L. Schuurmann