Subsidie

Dr. R. C. L. Schuurmann

Foto: Levien Willemse

Hart / Vaat

Alle subsidies

Aorta chirurgie;
optimalisatie van de behandeling van vaat patiënten

€ 297.357

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Optimalisatie van het proces van samen beslissen bij de behandeling van vaatchirurgische patiënten ondersteund met innovatieve beeldvormende technieken. – Aorta chirurgie

Het doel van dit onderzoek is om de gedeelde besluitvorming te optimaliseren voor het wel of niet opereren van een abdominaal of thoracaal aorta aneurysma en om de optimale behandeling (standaard stent, patiënt-specifieke stent, open chirurgie) te bepalen. Enerzijds doen we dit door zo veel mogelijk informatie uit de CT scans te halen en dit te koppelen aan historische patiëntengegevens om zo ‘virtueel te stenten’. We bootsen op deze manier de plaatsing van de endoprothese na op de preoperatieve CT scan en bepalen dan nauwkeurig het te verwachten appositieoppervlak van de prothese met de aortawand. Dat is nog niet eerder gedaan binnen de vaatchirurgie. Er moet daarnaast een model worden ontwikkeld waarbij elke nieuwe patiënt en elke nieuw CT scan kan worden ingevoerd in het model, zodat het model steeds preciezer uitkomsten kan voorspellen. De grafische weergave die hiermee gemaakt kan worden zal vervolgens worden gebruikt om de patiënt beter voor te lichten over de procedure en de daarbij horende risico’s.

Met de software die we eerder ontwikkeld hebben om appositie van de endoprothese met de aortawand te bepalen verwachten we op de eerste postoperatieve CT scan een goede inschatting te kunnen maken van het risico op een later endoleak, ofwel we denken dat we kunnen voorspellen welke patiënt wel of geen risico loopt op complicaties in de jaren na de operatie. Patiënten met een goede positionering van de prothese en voldoende appositie met de aortawand kunnen dan veilig met duplex echografie worden vervolgd, terwijl hoog-risico patiënten gebaat kunnen zijn bij intensievere CT follow-up of zelfs een vroege re-interventie. Er zal een multicenter prospectieve studie worden opgezet waarin patiënten met de software worden beoordeeld in verschillende centra, om te onderzoeken hoe de beoordeling van de postoperatieve CT scans en de surveillance en het behandelproces door de software worden beïnvloed. Daarnaast zal worden onderzocht of de patiënt beter geïnformeerd kan worden over de uitkomst van de operatie wanneer er gebruik gemaakt wordt van grafische weergave van de behaalde appositie van de endoprothese met de vaatwand.

Anderzijds optimaliseren we de besluitvorming door een goed onderbouwd beslissingsmodel te ontwikkelen waarin wetenschappelijke data, gegevens en uitkomsten van behandeling van vergelijkbare patiënten, en de wensen van de patiënt en zijn/haar naasten worden meegewogen. Het beslismodel zal vervolgens prospectief worden gevoed met besluitvorming en de daarbij horende uitkomsten om deze uitkomsten van zorg steeds beter te kunnen voorspellen.

Op die manier verwachten we de risico’s op complicaties na een operatie zoals een type I endoleak te kunnen verkleinen en daarnaast de patiënt de beste behandeloptie te kunnen bieden, ook als dit bijvoorbeeld betekent niet te opereren. Daarnaast creëren we draagvlak voor het implementeren van de ontwikkelde toepassingen in andere centra door veel (inter)nationaal samen te werken met partnercentra in de verschillende projecten.

Update december 2022:

De vorm van de aorta is bij iedereen anders. Het is van groot belang dat de aorta nauwkeurig wordt opgemeten op een CT scan voordat een operatie wordt uitgevoerd, zodat de juiste afmeting wordt gekozen van de stent en deze goed wordt geplaatst zodat er geen bloed langs de stent zal lekken. Zelfs met nauwkeurige metingen is het soms lastig te voorspellen hoe de stent precies zal worden geplaats in de aorta en of de stent voldoende contactoppervlak zal hebben met de aortawand. Onderstaande figuur geeft schematisch weer hoe de uiteindelijke positie van de stent onder de nierarteriën en het contactoppervlak met de aortawand eruit ziet bij een patiënt op een postoperatieve CT scan.

Om beter in te kunnen schatten hoe de stent zal worden geplaatst bij een individuele patiënt zijn we een statistisch model van de aorta aan het maken. Van 126 patiënten die een operatie hebben gehad voor een aneurysma is de lichaamsslagader ingemeten op de CT scan en hiervan is een statistisch model gemaakt dat de gemiddelde vorm en de vormvariatie van de aorta beschrijft. Dit model wordt de komende jaren verder ontwikkeld en zal dan worden gebruikt om een betere inschatting te maken van de plaatsing van de prothese in de aorta bij een individuele patiënt.

Onderstaande figuur geeft schematisch weer hoe de uiteindelijke positie van de stent onder de nierarteriën en het contactoppervlak met de aortawand eruit ziet bij een patiënt op een postoperatieve CT scan.

 

 

Dr. R. C. L. Schuurmann