Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.schoutenfoundation.org/. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel de Stichting Jaap Schouten Foundation zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de Stichting Jaap Schouten Foundation niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De Stichting Jaap Schouten Foundation kan bovendien niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal werken.

Informatie van derden
De Stichting Jaap Schouten Foundation is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of de beschikbaarheid van websites van derde partijen, die linken naar of van deze website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe websites.

Informatie gebruiken
De Stichting Jaap Schouten Foundation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s en ander beeldmateriaal). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Jaap Schouten Foundation, behoudens eigen, persoonlijk, gebruik van de informatie op deze website.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
De Stichting Jaap Schouten Foundation aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Hieronder valt ook schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of nalatigheid van de Stichting Jaap Schouten Foundation. De Stichting Jaap Schouten Foundation is niet verantwoordelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer, waaronder geschillen over het bestaan of de geldigheid van de disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.