Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op (de inhoud van) deze website https://www.schoutenfoundation.org/. Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Hoewel de Stichting Jaap Schouten Foundation zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de Stichting Jaap Schouten Foundation niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. De Stichting Jaap Schouten Foundation kan bovendien niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal werken.

Informatie van derden
De Stichting Jaap Schouten Foundation is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of de beschikbaarheid van websites van derde partijen, waarnaar via hyperlinks wordt verwezen op deze website of die linken naar deze website. Onze privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via dergelijke websites van derden.

Informatie gebruiken
De Stichting Jaap Schouten Foundation behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s en ander beeldmateriaal). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Jaap Schouten Foundation, behoudens eigen, persoonlijk, (niet-commercieel) gebruik van de informatie op deze website.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid
De Stichting Jaap Schouten Foundation is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Hieronder valt ook schade veroorzaakt door virussen of enige onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de Stichting Jaap Schouten Foundation. De Stichting Jaap Schouten Foundation is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Privacy
De Stichting Jaap Schouten Foundation verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere wanneer u deze website bezoekt, in overeenstemming met haar privacyverklaring, die u hier kunt raadplegen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer, waaronder geschillen over het bestaan of de geldigheid van de disclaimer, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
Tot slot behoudt de Stichting Jaap Schouten Foundation zich het recht voor om deze disclaimer te wijzigen, te verwijderen en/of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. In geval van een materiele wijziging, zullen wij dit expliciet onder uw aandacht brengen. De meest recente versie van de disclaimer kunt u altijd vinden op deze website.

Contact
Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over deze disclaimer of de website van de Stichting Jaap Schouten Foundation, dan kunt u contact opnemen met R. Hausherr Kruidenier, Secretaris door een e-mail te sturen naar: rhk@schoutenfoundation.org.

September 2022